Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono
Art Stage Singapore 2016

, '<Otokogi (Chivalry)> Oni(demon mask)/Karasu Tengu (crow-billed goblin mask) ,' 2015, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Takeshi HAGURI

Oni(demon mask)/Karasu Tengu (crow-billed goblin mask) , 2015

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold

, '<Otokogi (Chivalry)> (Tengu (Long‐nosed goblin mask)),' 2012, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Takeshi HAGURI

(Tengu (Long‐nosed goblin mask)), 2012

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold

, 'Gerts Walter, Residence,' 1905, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Frank Lloyd Wright

Gerts Walter, Residence, 1905

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold

, 'Kobe Project,' 1995, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Tadao Ando

Kobe Project, 1995

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold

, 'Wonder City 2015 (1),' 2015, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Yusuke Koshima

Wonder City 2015 (1), 2015

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

, 'Wonder City 2015 (4),' 2015, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Yusuke Koshima

Wonder City 2015 (4), 2015

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

, 'FLOWER (3),' 1992, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Yayoi Kusama

FLOWER (3), 1992

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold

, 'Work,' 1996, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Nam June Paik

Work, 1996

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono

Sold