, 'Zabriskie Point No.10,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No.10, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 9,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 9, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 5,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 5, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 2,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 2, 2018

Upfor

Sold

Contact Gallery
, 'el perimetro,' 2017, Upfor

Ronny Quevedo

el perimetro, 2017

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'every measure of zero (inside out),' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

every measure of zero (inside out), 2018

Upfor

$2,500 - 5,000, on hold

Contact Gallery
, 'fragments (specter sighting),' 2019, Upfor

Ronny QuevedoHarold Mendez

fragments (specter sighting), 2019

Upfor

$15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 7,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 7, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 11,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 11, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 1,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 1, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'every measure of zero (duality beyond),' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

every measure of zero (duality beyond), 2018

Upfor

Sold

Contact Gallery
, 'beneath the underdog,' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

beneath the underdog, 2018

Upfor

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'los desaparecidos (the navigator),' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

los desaparecidos (the navigator), 2018

Upfor

$20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 8,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 8, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 12,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 12, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Zabriskie Point No. 3,' 2018, Upfor

Rodrigo Valenzuela

Zabriskie Point No. 3, 2018

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'notes on the poetics of relation (0 degrees),' 2017, Upfor

Ronny Quevedo

notes on the poetics of relation (0 degrees), 2017

Upfor

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'every measure of zero (cancha de nazca),' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

every measure of zero (cancha de nazca), 2018

Upfor

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'los desaparecidos (the arbiter of time),' 2018, Upfor

Ronny Quevedo

los desaparecidos (the arbiter of time), 2018

Upfor

$10,000 - 15,000, on hold

Contact Gallery