XL Gallery
Cosmoscow 2017

, 'Akhineya,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

Akhineya, 2011

XL Gallery

, 'The Philosophical Dog,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

The Philosophical Dog, 2011

XL Gallery

, 'Tall man with a dog,' 2016, XL Gallery

Alexander Povzner

Tall man with a dog, 2016

XL Gallery

, 'Pair,' 2015, XL Gallery

Alexander Povzner

Pair, 2015

XL Gallery

, 'Tall man,' 2015, XL Gallery

Alexander Povzner

Tall man, 2015

XL Gallery

, 'Eidos with a drop of blood,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

Eidos with a drop of blood, 2011

XL Gallery

, 'Monads,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

Monads, 2011

XL Gallery

, 'Artist,' 2016, XL Gallery

Alexander Povzner

Artist, 2016

XL Gallery

, 'Spi (Sleep),' 2016, XL Gallery

Alexander Povzner

Spi (Sleep), 2016

XL Gallery

, 'Play with your head,' 2016, XL Gallery

Alexander Povzner

Play with your head, 2016

XL Gallery

, 'The Philosopher and the Artist,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

The Philosopher and the Artist, 2011

XL Gallery

, 'The Shadow of the Carrot,' 2011, XL Gallery

Viktor Pivovarov

The Shadow of the Carrot, 2011

XL Gallery

, 'Work,' 2015, XL Gallery

Alexander Povzner

Work, 2015

XL Gallery

, 'Two planes,' 2016, XL Gallery

Alexander Povzner

Two planes, 2016

XL Gallery