Mizuki Kakinuma 2011-2018

Exhibition to see the transition of Mizuki Kakinuma's work over the course of 8 years