, 'Diaphanous,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Diaphanous, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥1,000,000 - 1,500,000

Contact Gallery
, 'Obscure,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Obscure, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥1,000,000 - 1,500,000

Contact Gallery
, 'Attaining Shape,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Attaining Shape, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥150,000 - 200,000

Contact Gallery
, 'Layered,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Layered, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥150,000 - 200,000

Contact Gallery
, 'Between,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Between, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥500,000 - 750,000, on hold

Contact Gallery
, 'Attaining Shape,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Attaining Shape, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Infiltration Flow,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Infiltration Flow, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Infiltration Flow,' 2018, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Infiltration Flow, 2018

Yuka Tsuruno Gallery

JPY ¥1,500,000 - 2,000,000

Contact Gallery