Yuka Tsuruno Gallery
Art Stage Singapore 2017

Yuka Tsuruno Gallery
, 'Remember me, once in a while,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Tomona Matsukawa

Remember me, once in a while, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Benzaiten and Daikokuten,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Saki Sumida

Benzaiten and Daikokuten, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Boy with Lamb,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Maiko Kasai

Boy with Lamb, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Untitled,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Untitled, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'You told me so,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Tomona Matsukawa

You told me so, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Ebisu,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Saki Sumida

Ebisu, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'She’s Just Asleep,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Maiko Kasai

She’s Just Asleep, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Bishamonten with Mongoose,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Saki Sumida

Bishamonten with Mongoose, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Can’t sleep sometime but it doesn’t bother me that much,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Tomona Matsukawa

Can’t sleep sometime but it doesn’t bother me that much, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Mars's Awaking,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Maiko Kasai

Mars's Awaking, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Untitled,' 2016, Yuka Tsuruno Gallery

Yu Yasuda

Untitled, 2016

Yuka Tsuruno Gallery

, 'Bishamonten ,' 2014, Yuka Tsuruno Gallery

Saki Sumida

Bishamonten , 2014

Yuka Tsuruno Gallery