ZHAN ZHOU
ASIA NOW 2017

, '乐园 (Park), 刺痛 (Prick),' 2016, ZHAN ZHOU

Kang Lei

乐园 (Park), 刺痛 (Prick), 2016

ZHAN ZHOU

, '高速时代之一,' 2016, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

高速时代之一, 2016

ZHAN ZHOU

, '高速时代之二,' 2015, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

高速时代之二, 2015

ZHAN ZHOU

, '城市镜像A,' 2015, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

城市镜像A, 2015

ZHAN ZHOU

, '城市镜像A,' 2015, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

城市镜像A, 2015

ZHAN ZHOU

, '城市与记忆之一,' 2016, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

城市与记忆之一, 2016

ZHAN ZHOU

, '城市与记忆之二,' 2016, ZHAN ZHOU

Du Haijun 杜海军

城市与记忆之二, 2016

ZHAN ZHOU